Loading color scheme

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Konavlima

Reciklažno 1Općina Konavle je dana 22.02.2019. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Konavlima“, prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“.
Svrha projekta je bila povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao i smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Najvažniji dio projekta je izgradnja i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta uz provedbu edukativnih aktivnosti.
Cilj projekta je osigurati odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na području općine Konavle, gradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta Popovići u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište te rješavanja problema nepropisnih odlagališta.

ReciklažnoOpći cilj je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u RH.
Rezultati provedenih aktivnosti bit će izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište pravovremeno stavljeno u funkciju te educirano i informirano stanovništvo i djelatnici o ulozi reciklažnog dvorišta i važnosti pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima.

Ukupna vrijednost projekta: 5.797.122,50 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 4.500.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 08.01.2019. do 21.03.2020
Nositelj projekta: Općina Konavle d.o.o.