Zakoni i odluke

ZAKONI I ODLUKE

-          Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13 i 73/17/;

-          Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/16);

-          Uredba o načinu izrade i postupanju sa dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12)

-          Opća Uredba o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta 2016/679 od 27.04.2016.g.- na snazi od 25.05.2018.g.).