Zakoni i odluke

ZAKONI I ODLUKE

  • Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13 i 73/17/;
  •  Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/16);
  • Uredba o načinu izrade i postupanju sa dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12)
  • Opća Uredba o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta 2016/679 od 27.04.2016.g.- na snazi od 25.05.2018.g.).
  • Odluka o pružanju javnih usluga prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Konavle -  preuzmi pdf